Promo icon

100% záruka spokojnosti

Promo icon

Doručenie do 2-4 pracovných dní

Promo icon

Osvedčená kvalita

Promo icon

100% záruka spokojnosti

Promo icon

Doručenie do 2-4 pracovných dní

Promo icon

Osvedčená kvalita

Všeobecné podmienky

1. Všeobecné informácie

Všeobecné obchodné podmienky sa dodržiavajú v súlade s predpismi v oblasti ochrany zákazníka na základe odporúčaní Slovinskej obchodnej a priemyselnej komory a medzinárodných kódexov pre online a elektronické obchodovanie.

Webová stránka je internetovým obchodom, kde predávajúci Nutrisslim d.o.o. Podsmreka 5L, 1356 Dobrova, Slovinsko, DIČ: SK4120170978 (ďalej len „predávajúci“) ponúka svoje výrobky a kupujúci ich kupujú.

Vytvorením objednávky jednotlivého produktu alebo tovaru u predávajúceho kupujúcim, sa medzi nimi vytvára záväzkový vzťah. Všetky spory vyplývajúce z tohto právneho vzťahu (z dôvodu pravdivosti informácií o používateľovi, obsahu ponuky, predmetu a ceny ponuky atď.) sa riešia výlučne medzi predávajúcim a kupujúcim. Predajca a kupujúci webových stránok akceptujú spôsob obchodovania, ktorý je špecifický pre internet a je do istej miery anonymný.

Pri registrácii v internetovom obchode získa návštevník užívateľské meno, ktoré je totožné s jeho
e-mailovou adresou, a heslo používateľa, ktoré si nastavuje on sám. Používateľské meno a heslo sú jednoznačne určené a súvisia so zadanými údajmi. Návštevník registráciou potvrdzuje a zaručuje, že je dospelý a má úplnú právnu spôsobilosť. Registráciou sa návštevník stáva používateľom a získava právo na nákup. Nákupom produktu sa používateľ stáva zákazníkom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti návštevníka, používateľa a kupujúceho a obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom, predávajúcim a používateľom ako kupujúcich produktov z ponuky internetového obchodu.

Poskytovateľ a adresa poskytovateľa: Nutrisslim, proizvodnja in distribucija živil, d.o.o, Podsmreka 5L, 1356 Dobrova, Slovenija; Zapísaná na Okresnom súde Ljubljana, opr. č. 2010/9888.

Spoločnosť je povinná platiť daň z pridanej hodnoty (DPH).

IČ DPH: SK4120170978

Registračné číslo: 3711676000

Kontaktné údaje poskytovateľa:

2. Dostupnosť informácií

Predávajúci sa zaväzuje, že užívateľovi budú vždy k dispozícii:

 • informácie o totožnosti spoločnosti (najmä názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a registračné číslo, pod ktorým je spoločnosť registrovaná)
 • kontaktné údaje, ktoré umožňujú používateľovi rýchlu a efektívnu komunikáciu s predávajúcim (e-mail, telefón atď.)
 • informácie o základných charakteristikách výrobkov alebo správcov online obchodu vrátane popredajných služieb a záruk
 • informácie o dostupnosti produktu alebo službách online obchodu
 • spôsob a podmienky, najmä miesto a čas dodania tovaru
 • informácie o spôsoboch platby
 • informáciu o časovej platnosti ponuky z internetového obchodu
 • informácie o období, v ktorom je ešte možné odstúpiť od zmluvy a podmienkach odstúpenia
 • informácie o možnosti vrátenia výrobkov a o tom, koľko takéto vrátenie používateľa stojí
 • informácie o reklamačnom poriadku a o kontaktnej osobe predávajúceho, s ktorým sa užívateľ môže skontaktovať

3. Ponuka produktu, dodacia lehota a prevzatie balíka

Vzhľadom na povahu online obchodu sa ponuka v online obchode často a rýchlo mení a aktualizuje.

Dodacia lehota pre výrobky na sklade je v rámci Slovinska 2 pracovné dni, pokiaľ spoločnosť GLS nedoručí neskôr na konkrétnu dodaciu adresu (pozri bod 11). Pre ostatné produkty platí dodacia lehota uvedená vedľa produktu v internetovom obchode. Každý produkt je k dispozícii v primeranom čase.

Pri zadávaní objednávky môže užívateľ určiť jeden z nasledujúcich spôsobov prevzatia produktov:

 • platba po doručení. V tomto prípade si doručovacia služba účtuje používateľom poplatok.

4. Spôsoby platby

Predávajúci umožňuje používateľovi zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov platby za nákup produktov z internetového obchodu:

 • hotovosťou (alebo kartou) po prijatí, v takom prípade platí online cena (pozri bod 5)
 • platba kreditnou kartou
 • platba PayPal

Platba debetnou alebo kreditnou kartou a splátková platba je možná, iba ak sú údaje v používateľskom profile platiteľa rovnaké ako údaje v používateľskom profile pre držiteľa debetnej alebo kreditnej karty.

Platobná transakcia nie je dokončená, kým sa objednávka neodošle.

 

5. Ceny

Online cena platí pre všetkých registrovaných používateľov internetového obchodu. K online cene sú možné príplatky v závislosti od zvoleného spôsobu platby (pozri bod 4).

Všetky ceny v internetovom obchode www.naturesfinest.cz sú uvedené v eurách (€) a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH). Ceny v internetovom obchode sú cenami produktov a nezahŕňajú náklady na doručenie (pozri body 3 a 10). Ceny platia iba pre elektronický nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu.

Všetky ceny sú platné v čase zadania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť, takže sú platné iba dovtedy, kým nebudú zmenené. Napriek všetkému úsiliu predávajúceho poskytnúť najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie sa môže stať, že informácie o cene nie sú správne. V takom prípade ak sa cena produktu zmení počas spracovania objednávky, t. j. od okamihu uskutočnenia objednávky do potvrdenia objednávky, obchodník:

 • upozorní kupujúceho na nové ceny a v takom prípade má kupujúci možnosť čiastočne zmeniť svoju objednávku, úplne ju zrušiť alebo potvrdiť objednávku za nové ceny, a to všetko bez ďalších nákladov prípadne
 • umožní kupujúcemu odstúpiť od nákupu a zároveň mu ponúknuť riešenie, ktoré bude k obojstrannému prospechu a spokojnosti.

Ponuka online obchodu Nature’s finest sa často a rýchlo aktualizuje a mení. Ceny sú uvádzané ako bežné ceny a propagačné ceny. V prípade reklamných produktov je zrejmé, aká je bežná cena produktu (je vyčiarknutá), a aká je propagačná cena.

 

Cena v internetovom obchode Nutrisslim je rovnaká pre oboch – registrovaných členov aj hostí online obchodu. Všetky ceny sú vrátane DPH. Ceny sú platné v čase zadania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť.

6. Proces nákupu

6.1. Technické kroky vedúce k uzavretiu kúpnej zmluvy

Kupujúci má v procese nákupu k dispozícii nasledujúce technické kroky:

 • prihláste sa do online obchodu pomocou e-mailovej adresy alebo hesla používateľa, ak ste si už predtým vytvorili užívateľský účet (pozri bod 1)
 • vyhľadajte jednotlivý produkt v ponuke produktov v internetovom obchode
 • vyberte produkt, ktorý si prajete kúpiť
 • pridajte vybraný produkt do nákupného košíka
 • určte množstvo produktov, ktoré si prajete kúpiť
 • skontrolujte ceny vybraného produktu vo vybranom množstve vrátane vypočítanej dane, ak je účtovaná
 • vyberte spôsob doručenia (pozri body 3 a 10)
 • vyberte spôsob platby (pozri bod 4) – skontrolujte objednávku s vybraným spôsobom doručenia a účtované náklady na doručenie, ak existujú
 • vybavte a zadajte objednávku, teda dokončite nákup (pozri body 6.3 a 6.4).

6.2. Identifikácia a oprava chýb pred zadaním objednávky

Pred zadaním objednávky je kupujúcemu prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania umožnené s okamžitou platnosťou, ľahko a bez problémov:

 • pozrieť sa a skontrolovať, ktoré produkty si vybral a pridal do nákupného košíka
 • zobraziť a skontrolovať cenu jednotlivého produktu a celkovú cenu celkového vybraného množstva každého produktu
 • zmeniť vybrané množstvo jednotlivého produktu a po zmene množstva vypočítať novú cenu
 • odstrániť z nákupného košíka vybrané produkty, ktoré si užívateľ neželá kúpiť
 • vypočítať zodpovedajúcu daň podľa sadzby dane platnej pre vybraný produkt a jeho ceny (základ dane).

Pred potvrdením objednávky je kupujúcemu prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania umožnené s okamžitou platnosťou, ľahko a bez problémov:

 • zmeniť vybraný spôsob doručenia
 • zmeniť vybraný spôsob platby
 • skontrolovať a schváliť jednotlivé zmeny

6.3. Prijatie objednávky

Po uskutočnení objednávky dostane kupujúci od predávajúceho e-mailom potvrdenie, že objednávka bola prijatá. Kupujúci má možnosť do 1 hodiny od prijatia tohto potvrdenia zrušiť objednávku bez následkov. Okrem možnosti zrušenia nemôže kupujúci po uskutočnení objednávky meniť obsah objednávky. Kupujúci má na svojom profile na webe vždy prístupné informácie o stave a obsahu každej objednávky.

6.4. Potvrdenie objednávky

Pokiaľ kupujúci objednávku nezruší, prechádza objednávka do ďalšieho spracovania. Predajca po prijatí objednávku skontroluje, skontroluje dostupnosť objednaných produktov a objednávku potvrdí alebo s odôvodnením zamietne. Predávajúci môže tiež uzavrieť s kupujúcim telefonicky zmluvu na overenie údajov alebo na zabezpečenie presnosti dodávky. Po potvrdení objednávky predávajúci upozorní kupujúceho e-mailom na predpokladanú dobu dodania.
V tomto kroku je neodvolateľne uzavretá kúpno-predajná zmluva na objednané produkty medzi kupujúcim a predávajúcim (pozri bod 7).

6.5. Odoslaná objednávka

Predávajúci pripraví, odošle objednané produkty v dohodnutom termíne a upovedomí kupujúceho
e-mailom. Predávajúci v uvedenom e-maile tiež informuje kupujúceho o politike vrátenia produktu a o kontaktných osobách v prípade reklamácie alebo oneskorenia dodania.

 

7. Predajná / kúpna zmluva

Predávajúci vystaví písomnú faktúru užívateľovi, ktorý kupuje produkt z internetového obchodu,
s rozpisom nákladov a vysvetlením práva na odstúpenie od nákupu vrátením objednaných produktov, ak je to potrebné a možné. Kúpno-predajná zmluva vo forme objednávky je uložená v elektronickej podobe na serveri predávajúceho, a je kedykoľvek prístupná kupujúcemu v jeho užívateľskom profile. Kúpno-predajná zmluva sa uzatvára v slovinskom jazyku.

Predajná / kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, keď predávajúci potvrdí objednávku (pozri bod 6.2). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ďalšie podmienky nákupu pevne dané a vzťahujú sa na oboch
– predávajúceho aj kupujúceho.

7.1 Zľavy, propagačné kódy, koleso šťastia
Zľavy sa nekumulujú! Ak sú produkty na stránke už v predaji resp je na nich už nastavená akákoľvek zľava, ďalšie zľavy sa na ne nevzťahujú.

 

8. Právo na odstúpenie od nákupu, vrátenie výrobkov

V prípade zmlúv na diaľku má kupujúci právo oznámiť spoločnosti do 14 dní od prevzatia tovaru, že odstupuje od zmluvy a to bez uvedenia dôvodu tohto rozhodnutia. Kupujúci musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia zámeru odstúpiť od zmluvy.

Jediné náklady, ktoré kupujúci v súvislosti s odstúpením od zmluvy znáša, sú náklady na doručenie a následné vrátenie tovaru na adresu poskytovateľa. Poskytovateľ vráti zákazníkovi kúpnu cenu výrobkov, nie náklady na dopravu.

V prípade odstúpenia od zmluvy, kde bol použitý bonus (napr. Bezplatné doručenie), sa tieto prostriedky považujú za zľavu a nevracajú sa používateľovi.

O zamýšľanom návrate nás informujte písomným oznámením na kontaktnom e-mailu: [email protected].

Odstúpenie môžete podať prostredníctvom formulára na vrátenie platby alebo jednoznačným vyhlásením, v ktorom je jasne uvedené, že odstupujete od zmluvy. Kupujúci berie do úvahy, že predložil vyhlásenie o odstúpení od zmluvy včas, ak ho zašle v lehote určenej na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nesie dôkazné bremeno o tom, že bolo uplatnené právo na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na vrátenie produktu nájdete tu (kliknite).

Všetky produkty zakúpené od poskytovateľa www.naturesfinest.sk sú takého charakteru, že je možné ich vrátiť poštovými službami.

Spoločnosť musí vrátiť peniaze okamžite alebo najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté platby s rovnakými platobnými prostriedkami, aké používa kupujúci, pokiaľ kupujúci výslovne nepožiadal o použitie iného platobného prostriedku a pokiaľ z tohto dôvodu nenesie kupujúci žiadne náklady.

Prijatý tovar musí byť kupujúcim vrátený nepoškodený a v nezmenenom množstve, pokiaľ nebol tovar bez zavinenia kupujúceho zničený, poškodený, stratený alebo sa jeho množstvo neznížilo.
Kupujúci nesmie tovar používať až do odstúpenia od zmluvy, v prípade (zmluvy na diaľku) má internetový obchod možnosť kúpu prehodnotiť.

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy:

– dodávka zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia a hygieny a ktorý bol po dodaní odpečatený

– na tovare, ktorého cena závisí od fluktuácie na trhoch, na ktoré nemá spoločnosť žiadny vplyv a ktoré môžu nastať v lehote na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že si kupujúci neprevzal zásielku so svojou objednávkou napriek viacnásobnému upozorneniu predávajúceho alebo doručovateľa o doručení zásielky a čakaní na vyzdvihnutie zásielky, zásielka bola vrátená do sídla spoločnosti a Kupujúci uskutočnil nákup a zvolil iný spôsob platby za produkty ako platbu za dobierku. Kupujúci má právo na opätovné odoslanie zásielky. V takom prípade má Predávajúci právo účtovať náklady na opätovné odoslanie. Pokiaľ sú vrátené výrobky poškodené, má predávajúci právo tieto poškodené výrobky zlikvidovať. V takom prípade nemá Kupujúci nárok na vrátenie peňazí.

 

9. Skutočné alebo skryté chyby

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v súlade so zmluvou a je zodpovedný za prípadné chyby.

Kupujúci musí informovať predávajúceho a poskytnúť podrobný popis vecnej chyby na adresu [email protected] alebo +386 1 5653040.

Chybný výrobok môže kupujúci reklamovať u predávajúceho do 2 mesiacov od zistenia skutočnej vady, alebo do 2 rokov od prevzatia tovaru kupujúcim.

Predajca sa musí ubezpečiť, že všetky produkty reklamácie sú vymenené alebo že sa kúpna cena vracia na bankový účet používateľa. Pri uplatňovaní práv z tohto titulu musí kupujúci podrobne popísať chybu predávajúcemu a umožniť predávajúcemu vykonať kontrolu produktu. Ak je chyba oprávnená, musí predávajúci vyhovieť reklamácii spotrebiteľa čo najskôr, najneskôr však do 8 dní. Ak však dôjde k sporu o chybe, musí predávajúci poskytnúť kupujúcemu písomnú odpoveď do 8 dní. Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť reklamáciu v prípade ak:

 • je vrátený tovar kupujúcim poškodený
 • vrátený tovar nemá bezpečnostnú pečiatku alebo nie je v pôvodnom obale
 • predávajúci zistí, že produkt je poškodený alebo nepoužiteľný v dôsledku protiprávneho konania kupujúceho.

Spotrebiteľ môže podľa vlastného výberu požadovať: odstránenie akejkoľvek chyby tovaru, vrátenie zaplatenej ceny s ohľadom na rozsah chyby, výmenu tovaru alebo vrátenie celej sumy peňazí.

Formulár na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete TU (klik).

Chyba sa považuje za skutočnú, ak:
 • výrobok nemá vlastnosti vhodné na jeho bežné použitie
 • výrobok nemá vlastnosti vhodné na špeciálne použitie, pre ktoré ho kupujúci kupuje, a ktorý bol alebo mal byť známy predávajúcemu
 • výrobok nemá charakteristiky alebo kvality, ktoré boli výslovne schválené, dohodnuté alebo predpísané
 • predávajúci dodal produkt, ktorý sa nezhoduje so vzorom alebo modelom, pokiaľ nebol vzor alebo model zobrazený iba na informačné účely.
10. Záruka

Na výrobky sa poskytuje záruka, iba ak je uvedená na faktúre alebo záručnom liste. Záruka platí podľa pokynov a požiadaviek uvedených v záručnom liste a po predložení faktúry. Záručná doba je uvedená na záručnom liste alebo na faktúre. Informácie o záruke sa poskytujú aj pri prezentácii produktu v internetovom obchode. Ak v internetovom obchode nie sú k dispozícii žiadne informácie o záruke, výrobok nemá záruku.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu prostredníctvom záruky u predávajúceho alebo priamo u výrobcu produktu alebo jeho autorizovaného servisu. Záruku si môže zákazník uplatniť záručným listom a faktúrou. Výrobca alebo autorizovaný servis je povinný vykonať záručnú opravu do 45 dní odo dňa prijatia produktu na opravu, prípadne vymeniť produkt za iný, ekvivalentný produkt v bezchybnom stave.

11. Doručenie

Predávajúci doručí objednávané produkty kupujúcemu v dohodnutom termíne. Zmluvným partnerom predávajúceho pre doručovanie zásielok je GLS. Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť si inú doručovateľskú službu, ak bude objednávka dokončená efektívnejšie.

Doprava zdarma

Ak celková hodnota produktov vložených do košíka presiahne uvedenú hranicu pre dopravu zdarma v internetovom obchode, doprava nebude účtovaná k vašej objednávke. Celková suma je vypočítaná s prihliadnutím na všetky použité zľavové kupóny, to znamená, že cena potrebná na splnenie podmienky dopravy zdarma pozostáva z konečnej ceny produktov vrátane uplatnených zliav.

Ostatné dodatočné poplatky, ako sú poplatky za spôsob platby alebo produkty pridané do objednávky po zadaní prvého nákupu, nie sú zahrnuté v celkovej hodnote objednávky, ktorá je potrebná na splnenie podmienky bezplatnej dopravy.

12. Bezpečnosť

Predávajúci a prevádzkovateľ používajú vhodné technické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a uchovávania osobných údajov a platieb. Na tento účel sa používa 128-bitový certifikát SSL vydaný autorizovanou organizáciou.

Zabezpečené autorizácie a transakcie kreditnými kartami vybavuje spoločnosť Cardinity. Autorizácie kreditných kariet sa vykonávajú v reálnom čase s okamžitým overením údajov v bankách. Informácie o karte sa neukladajú na serveri predávajúceho.

Používateľ je tiež zodpovedný za bezpečnosť zaistením bezpečnosti svojho používateľského mena a hesla, vhodného softvéru a antivírusovej ochrany svojho počítača.

13. Právo na informácie

Máte právo na nespoplatnené informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré máme k dispozícii, ako aj právo na vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vymazania, spracovania alebo použitia Vašich údajov, kontaktujte nás na adrese: [email protected] alebo nám pošlite žiadosť poštou.

Oznámenia o stave objednávky: Vyhradzujeme si právo informovať Vás na uvedenom telefónnom čísle prostredníctvom SMS, keď bude Vaša objednávka doručená a položky nebudú vyzdvihnuté 3 až 5 dní. Ak ste si balík nevyzdvihli viac ako 5 dní, vyhradzujeme si právo zavolať na uvedené telefónne číslo ako pripomienku ohľadom vyzdvihnutia balíka.

Upozornenia: Po prihlásení sa na odber upozornení sa Vaše meno, telefónne číslo a Vaša e-mailová adresa s Vašim súhlasom použijú na reklamné účely, kým sa z odberu oznámení neodhlásite. Môžete sa zaregistrovať na príjem upozornení, iba ak je vybraté konkrétne pole, ktoré Vám umožňuje prihlásiť sa na odber.

V prípade použitia e-mailovej adresy na Facebooku alebo použitia formulára na prvej stránke naturesfinest.sk, prostredníctvom ktorého získate zľavové kupóny na Vašu objednávku, Vašu
e-mailovú adresu uložíme za účelom informovania o špeciálne výhody a propagačné akcie online obchodu naturesfinest.sk. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z databázy oznámení zaslaním e-mailu na adresu: [email protected] alebo kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ v dolnej časti propagačných e-mailov.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu príležitostných propagačných SMS správ, pošlite e-mail na adresu [email protected] a do správy uveďte svoje telefónne číslo. Je to jediný spôsob, ako vás môžeme odstrániť z našej databázy príjemcov SMS.

Propagačné e-maily alebo SMS správy budú obsahovať nasledujúce komponenty:

-budú zreteľne a jednoznačne označené ako reklamné správy
– bude jasne viditeľný odosielateľ
– budú jasne definované všetky kampane, propagačné akcie a  ďalšie marketingové techniky, ako aj podmienky ich účasti
– metóda odhlásenia bude viditeľne uvedená
– poskytovateľ bude výslovne rešpektovať želanie používateľa nedostávať reklamné správy.

14. Starostlivosť o deti

Predávajúci v internetovom obchode neprijíma objednávky od osoby, ktorá je podozrivá alebo je o nej známe a bez výslovného súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ alebo predávajúci v internetovom obchode neponúkajú bezplatný prístup k produktom alebo službám, ktoré sú škodlivé pre deti.

Bez výslovného súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov nebudú Prevádzkovateľ a Predávajúci akceptovať žiadne osobné údaje týkajúce sa detí ani neposkytujú osobné údaje prijaté od detí tretím stranám, s výnimkou rodičov alebo zákonných zástupcov.

Akákoľvek komunikácia zameraná na deti bude zodpovedať ich veku a nebude využívať dôveru detí, nedostatok skúseností alebo pocit lojality.

15. Zásady ochrany osobných údajov

Súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj politika ochrany osobných údajov, ktorá je k dispozícii TU (kliknutie).

 

16. Názory a recenzie používateľov

Názory, komentáre a hodnotenia produktov poskytované používateľmi alebo návštevníkmi sú súčasťou funkčnosti online obchodu a sú určené pre komunitu všetkých používateľov.

Predávajúci a prevádzkovateľ nezodpovedajú za obsah názorov, komentárov a hodnotení produktov poskytovaných používateľmi alebo návštevníkmi. Prevádzkovateľ kontroluje názory, komentáre a hodnotenia pred konečným zverejnením a nezverejňuje také, ktoré obsahujú zjavné nepravdy, sú zavádzajúce, urážlivé, obscénne alebo podľa názoru prevádzkovateľa neprinášajú výhody iným používateľom alebo návštevníkom internetového obchodu. Predávajúci a prevádzkovateľ nezodpovedajú za informácie v názoroch, komentároch a hodnoteniach a zriekajú sa akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z týchto informácií.

Používateľ alebo návštevník vyjadrením názoru, komentára alebo hodnotenia výslovne súhlasí s podmienkami používania a umožňuje prevádzkovateľovi zverejniť text ako celok, alebo jeho časť vo všetkých elektronických a iných médiách. Prevádzkovateľ má právo používať obsah stanoviska, komentára alebo hodnotenia, a to na neobmedzené obdobie a na akékoľvek účely, ktoré sú v obchodnom záujme prevádzkovateľa, vrátane reklám a inej marketingovej komunikácie. Autor názorov, komentárov alebo hodnotení, zaisťuje a vyhlasuje, že je vlastníkom morálnych práv a autorských práv na písomné stanoviská, komentáre alebo hodnotenia a že tieto práva prenáša na neobmedzený čas, nevýhradne a bezplatne, prevádzkovateľovi.

17.  Zodpovednosť

Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil, že informácie zverejnené v internetovom obchode sú aktuálne a správne, avšak charakteristiky produktu, dodacia lehota alebo cena sa môžu zmeniť tak rýchlo, že predávajúci niekedy nedokáže opraviť informácie, ktoré sú zverejnené v internetovom obchode včas. V takom prípade Prevádzkovateľ alebo Predávajúci upozorní kupujúceho na zmeny a umožní mu odstúpiť od objednávky alebo zmeniť objednávku (pozri bod 5).

Od okamihu, keď sú objednané produkty doručené poštovým službám, predávajúci nezodpovedá za žiadne fyzické poškodenie, zničenie alebo stratu zásielky, ani za chýbajúci obsah v zásielke alebo za otvorenie zásielky. V týchto prípadoch musí kupujúci iniciovať reklamačné konanie s doručovacou službou GLS. V prípade poškodenej zásielky by mal kupujúci priniesť zásielku na najbližšie miesto GLS, v rovnakom stave, v akom bola doručená, bez toho, aby niečo pridával alebo odstraňoval a vyplnil reklamačný protokol. Predajca sa spolu s doručovacou službou GLS postará o to, aby bola reklamácia vyriešená čo najskôr.

18. Sťažnosti, spory a platné právo

Predávajúci dodržiava príslušné právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Predávajúci má zavedený efektívny systém vybavovania reklamácií a má určenú kontaktnú osobu, s ktorou môže kupujúci v prípade problému komunikovať telefonicky alebo e-mailom. V takom prípade nás môže kupujúci kontaktovať na čísle: +386 1 5653040 alebo podať sťažnosť na: i[email protected]. Odvolacie konanie je dôverné.

Predávajúci do piatich pracovných dní potvrdí, že dostal reklamáciu, bude informovať používateľa kupujúceho, ako dlho bude predávajúci vybavovať reklamáciu a tiež bude kupujúceho informovať o priebehu postupu. Predávajúci vyvinie všetko úsilie na vyriešenie sporu priateľsky. Ak nedôjde k priateľskému urovnaniu, všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú podliehať jurisdikcii okresného súdu Ľubľana. Predávajúci a kupujúci ako účastníci elektronického obchodu vzájomne uznávajú platnosť elektronických správ na súde. Predajca sa bude usilovať, podľa svojich najlepších schopností, vyriešiť všetky spory priateľsky.

Dňa 14. novembra 2015 nadobudlo účinnosť mimosúdne riešenie zákona o riešení spotrebiteľských sporov (Úradný vestník Slovinskej republiky [Uradni list RS], č. 81/2015; ďalej ZIsRPS). ZIsRPS upravuje mimosúdne riešenie domácich a cezhraničných sporov medzi spoločnosťami a spotrebiteľmi sprostredkovaním poskytovateľa z mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len: poskytovateľ OSCD).

V súlade s právnymi normami predávajúci neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako spôsobilého na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol spotrebiteľ iniciovať v súlade so zákonom o mimosúdnych riešeniach spotrebiteľských sporov.

Nutrisslim d.o.o. neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako spôsobilého na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol iniciovať spotrebiteľ v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Predávajúci, ktorý ako poskytovateľ umožňuje online obchod na území Slovinskej republiky, zverejňuje na svojej webovej stránke elektronický odkaz na platformu pre online riešenie spotrebiteľských sporov (SRPS).

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim podliehajú a uplatňujú slovinské hmotné a procesné právo a neuplatňujú pravidlá medzinárodného práva súkromného, ​​ktoré by zrušili uplatňovanie akýchkoľvek iných právnych predpisov.

Na všetky ostatné prípady, ako aj na práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa vzťahujú ustanovenia zákona o povinnom práve, zákona o elektronickom obchode, zákona o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane spotrebiteľa.

19. Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie o produkte a ďalšie rady na tomto webe nenahrádzajú adekvátnu lekársku starostlivosť v prípade zdravotných problémov a nie sú medicínsky uznávané ako prevencia chorôb. Produkty a tvrdenia jednotlivých produktov prostredníctvom webovej stránky neboli hodnotené vládnymi inštitúciami a ich účelom nie je diagnostikovať, liečiť alebo predchádzať chorobe. Informácie uvedené na webovej stránke slúžia iba na informačné účely a nenahrádzajú radu Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Ak užívate nejaké lieky alebo doplnky výživy a máte podozrenie na akékoľvek zdravotné ťažkosti, pred použitím našich výrobkov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o použití, rizikách a vedľajších účinkoch. Tehotným ženám a dojčiacim matkám sa odporúča nepoužívať výrobok, rovnako ako deťom a osobám so zdravotnými problémami. Pred použitím sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

20. Žiadosť o faktúru

 

Predávajúci musí za objednávku alebo služby vystaviť faktúru a odovzdať ju kupujúcemu. Kupujúci je povinný faktúru prevziať a tiež si ju musí ponechať po opustení prevádzkových priestorov.

21. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

V prípade zmien v predpisoch týkajúcich sa prevádzkovania internetového obchodu, ochrany údajov a ďalších oblastí, ktoré súvisia s prevádzkovaním internetového obchodu predávajúceho a v prípade zmien jeho vlastnej obchodnej politiky sa predajca mení a / alebo aktualizuje tieto všeobecné obchodné podmienky, o ktorých bude vždy používateľov vhodným spôsobom informovať, vrátane oznámenia prostredníctvom webovej stránky www.naturesfinest.sk. Všetky zmeny a / alebo aktualizácie Všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť osem dní od ich zverejnenia. Ak sú v súlade s predpismi potrebné zmeny a / alebo aktualizácie, môžu tieto zmeny a / alebo aktualizácie vstúpiť do platnosti a uplatniť sa po kratšej dobe.

Užívateľ, ktorý nesúhlasí so zmenami a / alebo aktualizáciami Všeobecných podmienok, musí zrušiť svoju registráciu do ôsmich dní alebo zverejnenie zmien a / alebo aktualizácií Všeobecných podmienok, inak po uplynutí tejto lehoty sa bude považovať, že užívateľ akceptuje zmeny a / alebo aktualizácie Všeobecných obchodných podmienok a protichodné dôkazy nie sú prípustné.

Všeobecné podmienky prijal riaditeľ prevádzkovateľa a predávajúci v Ľubľane 27. augusta 2010.

Prajeme Vám veľa príjemných a cenovo dostupných nákupov v našom internetovom obchode!

 

Delivery
Už iba 49€ do DORUČENÁ ZDARMA
Produkty v košíku

V košíku nie sú žiadne produkty.

Špeciálna ponuka len tu!

Pridajte k objednávke a ušetrite!

-72%
FatBurn Tea*

Prispieva k metabolizmu tukov, odbúrava nadbytočnú telesnú hmotnosť a prirodzene potláča pocit hladu

25,90  7,25 
-70%
Detox Urinary*

Detoxikačná receptúra 2 v 1, ktorá pomáha vyčistiť telo a zlepšiť odstraňovanie toxínov

29,90  8,98 
-57%
Detox Anti-Age*

Detoxikačná receptúra ​​pre krásu 2 v 1, ktorá pomáha vyčistiť telo a predchádzať oxidačnému poškodeniu buniek

29,90  12,85